989123186163

من رضا وهاب كاشاني متولد ۱۳۴۳ در شهر ري چشم به جهان گشودم و …

فارغ التحصيل كارشناسي در سال ۱۳۶۹ دانشگاه علوم پزشكي ايران

فارغ التحصيل كارشناسي ارشد در سال ۱۳۸۲دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي